O mne

Volám sa Lukáš, mám 25 rokov a som absolven tom Fakulty eelektrotechniky a informatiky STU v bakalárskom odbore Informatika so zameraním na bezpečnosť informačných systémov. Medzi moje pri oritné záujmy patrí, predovšetkým, práca v odbore in formatika sosúvisiacimi špecializáciami (softvérové in žinierstvo, počítačová bezpečnosť a ďalšie súvisiace zamerania).

 • 9/2018– 6/2023 | Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave
  Štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Informatika so zameraním na Bezpečnosť informačných systémov. Štúdium ukončené vypracovaním bakalárskej práce s názvom Paraboly a hyperboly nad konečnými poľami, ktorej praktická časť bola realizovaná prostredníctvom webovej stránky, ktorú je možné zobraziž kliknutím na tento odkaz.
 • 9/2013– 8/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava
  Štúdium zamerané na Informačné a telekomunikačné systémy, ukončené maturitnou skúškou. Praktická časť maturitnej skúšky bola zameraná na tvorbu jednoduchej webovej stránky, ktorá slúžila ako blog prepojený s databázou.
 • HTML/CSS
  stredné
 • JavaScript
  základné
 • PHP
  základné
 • C/C++
  základné
 • Java
  mierne pokročilé
 • Python
  základné
 • SQL
  základné
 • Junior správca siete - FREQUENTIS Solutions & Services, s.r.o.
  Náplňou tejto práce je spravovanie počítačovej siete a taktiež inštalácia, konfigurácia a údržba hardvéru a softvéru zariadeniach (Routre, Access Pointy, počítače, atď.).
 • Doplňujúce informácie
  Počas štúdia som taktiež nadobudol základné vedomosti ohľadom softvérového inžinierstva (predovšetkým Git, UML) a prácou s relačnými databázami. Na FMFI UK som absolvoval kurz základnej administrácie UNIXových systémov. Počas štúdia na FEI STU som sa najviac zameriaval na programovanie v jazyku Java s použitím frameworku Spring Boot s použitím JPA. Projekty v Jave satýkali väčšinou tvorby jednoduchej webovej aplikácie (RESTful Web Services), ktorá taktiež komunikuje s databázou.

Služby

Web stránky

Tvorba jednoduchých front-end aj back-end web stránok.

Jednoduché programy

Tvorba jednoduchých programov/scriptov vo vyššie uvedených programovacích jazykov, predovšetkým v programovacom jazyku Java.

Projekty

Paraboly a hyperboly nad konečnými poľami

Táto stránka bola robená ako praktická implementácia mojej bakalárskej práce s názvom Paraboly a hyperboly nad konečnými poľami, kde bolo potrebné implementovať funkcie a javaScript knižnice (MathJax.js, Chart.js) tak, aby zabezpečili výpočet a grafické zobrazovanie bodov paraboly a hyperboly v konečných poliach. Samozrejmosťou je responzivita stránky.

BarcoBar

Jednoduchá reprezentatívna, responzívna web stránka pre BarcoBar.

Podporte ma